Joel Schalit / 18 Feb 2022

Toy Kalashnikov catches his eye. Karl-Marx-Straße, Neukölln. [Joel Schalit]